Zapoznaj się z...


InformacjeWspółpraca zagraniczna

W dobie narastającej globalizacji, a co z a tym idzie kształcenia bez granic Uczelnia w ramach programu Socrates-Erasmus współpracuje z kilkoma uczelniami zagranicznymi. Obecnie studenci WSZKiPZ mogą studiować na Universite Montpellier II, University Of The Arts w Londynie,  Laurea University of Apllied Sciences w Finlandii, Slovak Technical University Of Technology w Bratysławie oraz Universita’ Degli Studi Di L’Aquila we Włoszech. Daje to możliwość skorzystania z nauki języków obcych, a także innego spojrzenia na daną dziedzinę. WSZKiPZ pragnie pogłębiać współpracę z uczelniami zagranicznymi i nawiązywać nowe kontakty.

O PROGRAMIE SOKRATES – ERASMUS

Od roku akademickiego 2003/2004 Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia uczestniczy w programie Socrates–Erasmus, którego głównym celem jest stworzenie dla uczelni wyższych w Europie, Otwartej Przestrzeni umożliwiającej swobodną wymianę nauczycieli akademickich i studentów. Dzięki udziałowi w programie studenci oraz nauczyciele mają możliwość wymiany doświadczeń naukowych i dydaktycznych oraz doskonalenia znajomości języków obcych. Wszystkie działania objęte programem mają służyć budowaniu współpracy naukowej w ramach Unii Europejskiej.Wymiana studentów oraz kadry dydaktycznej odbywa się na podstawie dwustronnych umów podpisanych pomiędzy uczelnią macierzystą a wybranymi uczelniami partnerskimi z krajów Wspólnoty Europejskiej.

Podstawą przyznawania stypendiów Erasmusa jest pełna uznawalność studiów odbytych na uczelni partnerskiej, co oznacza, że okres studiów za granicą zastępuje okres studiów w uczelni macierzystej (również egzaminy i zaliczenia), bez względu na to czy treść uzgodnionego programu studiów w uczelni partnerskiej różni się od programu w uczelni macierzystej. Studenci którzy wyjeżdżają do uczelni partnerskiej realizują program studiów w oparciu o Learning Agreement tzn. zatwierdzony przez uczelnie macierzystą plan zajęć w uczelni partnerskiej, który stanowi podstawę zaliczenia okresu studiów za granicą.

Warunkiem zaliczenia okresu studiów za granicą jest dostarczenie w ustalonym terminie oryginału wykazu zaliczeń (Transcript of Records).Studenci którzy chcą wziąć udział w programie muszą mieć ukończony pierwszy rok studiów, nienaganny tok studiów oraz wykazać się znajomością języka kraju, w którym zamierzają studiować. W okresie studiów za granicą student otrzymuje stypendium w euro, które pokrywa zwiększone koszty związane z podróżą i utrzymaniem. Oprócz tego student zwolniony jest z opłat czesnego w uczelni partnerskiej. Okres studiowania za granicą może trwać od trzech miesięcy do jednego roku akademickiego.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM

Aby skorzystać ze stypendium należy:

  • być studentem uczelni posiadającej Kartę Erasmusa zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata/inżyniera, magistra, doktora) na wydziale objętym Programem;
  • być obywatelem kraju uprawnionego do udziału w Erasmusie (albo mieć oficjalny status uchodźcy lub kartę stałego pobytu w Polsce);
  • mieć ukończony pierwszy rok studiów.

Kandydat do wyjazdu powinien mieć dobre wyniki w nauce i znać język obcy w stopniu umożliwiającym mu udział w zajęciach w uczelni zagranicznej.

Strona Programu: www.socrates.org

Koordynator Programu w WSZKiPZ: prof.ndzw.dr inż. Sergiusz Dzierzgowski
                                                                   Prorektor ds. studenckich WSZKiPZ


Zasady programu Erasmus 2010
Karta Erasmusa 2014 – 2020 (Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020)szkoła kosmetyczna | kosmetologia studia | kosmetologia warszawa |studia magisterskie kosmetologia | spa wellness |
Polityka prywatnosci

JEDYNE W WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE W MODUŁACH: CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW, KOSMETOLOGIA W MEDYCYNIE, PROFILAKTYKA I TERAPIA OTYŁOŚCI. SAM UKŁADASZ PROGRAM STUDIÓW! REKRUTACJA TRWA.